Home

CP Intelligence Center

Research and Dashboard

HIGHLIGHT

Social Commerce โตรับพฤติกรรมการซื้อของคนไทย

โซเชียล คอมเมิร์ซ Social Commerce คือ การค้าขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียโดยตรง ทุกขั้นตอนการซื้อของออนไลน์จะเกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการหาสินค้าหรือการหาข้อมูลสินค้า การติดต่อผู้ขาย การตกลงซื้อสินค้า ไปจนถึงการซื้อขาย

bic_amit

21/11/2022

ธุรกิจดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ความท้าทายที่มีอนาคตสดใส

จำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นทั้งวิกฤตและโอกาส วิกฤตที่ว่า คือ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ส่วนโอกาสนั้นมีแน่นอน และเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียว โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงอายุในวัยเกษียณ หรือ ชุมชนวัยเกษียณ

bicadmin

21/11/2022

ผลิตภัณฑ์ Plant-based ความท้าทายและโอกาสของไทย

คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น มีผลิตภัณฑ์ด้านอาหารมากมายในตลาดที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนที่ต่างกันไป จากการวิเคราะห์ตลาดเนื้อทดแทนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการบุกตลาด Plant-based โลก ความท้าทายสามารถมองได้ในมุมของอุปสงค์และอุปทาน ในมุมของอุปสงค์หรือผู้บริโภค

bicadmin

14/11/2022

โจทย์ใหญ่ “ความมั่นคงทางอาหาร” ที่รอการแก้ไข

แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารคิดค้นขึ้นในทศวรรษที่ 1960 ในช่วงที่โลกประสบภาวะขาดแคลนอาหาร โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ The Economist Newspaper ได้รายงานโดยสรุปประเด็นสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหารไว้ว่า ความมั่นคงทางอาหารมีแนวโน้มลดลง

bicadmin

27/10/2022

Social Commerce โตรับพฤติกรรมการซื้อของคนไทย

โซเชียล คอมเมิร์ซ Social Commerce คือ การค้าขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียโดยตรง ทุกขั้นตอนการซื้อของออนไลน์จะเกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการหาสินค้าหรือการหาข้อมูลสินค้า การติดต่อผู้ขาย การตกลงซื้อสินค้า ไปจนถึงการซื้อขาย

ธุรกิจดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ความท้าทายที่มีอนาคตสดใส

จำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นทั้งวิกฤตและโอกาส วิกฤตที่ว่า คือ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ส่วนโอกาสนั้นมีแน่นอน และเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียว โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงอายุในวัยเกษียณ หรือ ชุมชนวัยเกษียณ

ผลิตภัณฑ์ Plant-based ความท้าทายและโอกาสของไทย

คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น มีผลิตภัณฑ์ด้านอาหารมากมายในตลาดที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนที่ต่างกันไป จากการวิเคราะห์ตลาดเนื้อทดแทนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการบุกตลาด Plant-based โลก ความท้าทายสามารถมองได้ในมุมของอุปสงค์และอุปทาน ในมุมของอุปสงค์หรือผู้บริโภค

โจทย์ใหญ่ “ความมั่นคงทางอาหาร” ที่รอการแก้ไข

แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารคิดค้นขึ้นในทศวรรษที่ 1960 ในช่วงที่โลกประสบภาวะขาดแคลนอาหาร โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ The Economist Newspaper ได้รายงานโดยสรุปประเด็นสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหารไว้ว่า ความมั่นคงทางอาหารมีแนวโน้มลดลง

view more research


RESOURCE